www.restingwell.pl

Video o floatingu 

 

 Anette Kjellgren Uniwersytet w Karlstad, Szwecja

tłumaczenie na język polski


[0:16] - Floating to alternatywa metoda leczenia. Metoda ta została zbadana przez naukowców na całym świecie, między innymi przez Anette Kjellgren, która jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Karlstad. Zaczęła studiować wyniki flotacji w 1997 roku. Wraz z kolegami przedstawiła badania i opublikowała je w 25 pracach naukowych badań.

[0:40] - łącznie ok. 2.000 osób ma za sobą jakąś formę leczenia,około 500 osób przeszło długą serię leczenia tj. 10-12-15 zabiegów. Niektóre z nich mają nawet 30-40 zabiegów.

[0:55] - Wyniki wymyślone, czy wiarygodne?

[0:59] Oczywiście. Fakty te są wiarygodne, nie tylko dlatego, że posiadamy badania, które przedstawiają, że po floatingu osoba czuje się lepiej. Zrobiliśmy tak wiele badań, testów z wielu różnych dziedzin w medycynie. Wszystkie przeprowadzone badania mówią tym samym językiem, iż Floating jest skuteczną metodą zmniejszenia napięcia mięśni, bólu pleców i karku. Dzięki temu zmniejsza się stres, spada wewnętrzny niepokój, depresja, jesteś szczęśliwszy, poprawia jakość snu, natomiast jako efekt uboczny, u pacjentów z bólem chronicznym następuje zmniejszona potrzeba przyjmowania leków przeciwbólowych. Również pomaga w walce z nałogami.

[1:40] - w jakiejkolwiek formie leczenia jest efekt placebo, a więc wpływ ten wynika częściowo z oczekiwaniami, a nie leczenia się. Ile jest placebo z Floatingu?

[01:52] - To bardzo interesujące pytanie, ponieważ we wszystkich rodzajach leczenia występuje znaczna część placebo. Nie nazwałbym tego wyobraźnią ponieważ byłoby to głupie w jakiś sposób.
Podczas Floatingu, mózg działa w celu uzyskania efektu przeciwbólowego, dokładnie tak jak pielęgniarka daje nam znieczulenie. Możesz uzyskać ulgę w opiece medycznej przez morfinę, leki znieczulające. Floating służy do leczenia tak jak przeciwdepresyjny lek, gdzie prawie połowa to tzw efekt placebo.
Badaliśmy efekt placebo w kapsułach do floatingu, podjęliśmy różne eksperymenty, aby zobaczyć w jakim stopniu to placebo? Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że występuje bardzo mały efekt placebo w kapsule relaksacyjnej.
Badaliśmy różne typy środowisk, w kapsule gdzie jest bardzo nudno, białe, gołe ściany- nic się nie dzieje. Próbowaliśmy z żywymi kolorami, z dziwną muzyką, używaliśmy różnych strojów dla pracowników recepcji oraz różnych informacji dla uczestników, których oczekiwania były różniące się wśród innych uczestników - nie ma żadnych różnic.
Była tylko jedna istotna sfera, niech ludzie przychodzą i unoszą się, nie znajdziemy żadnych różnic w oczekiwaniach.
Więc możemy powiedzieć, że, ku naszemu zdziwieniu, floating jest zupełnie wolny od placebo. Oznacza to, że nie trzeba w coś wierzyć, nie oczekiwać niczego.Należy połóżyć się w zbiorniku, pływać, zrelaksować, a w środku zdarzy się wszystko samo z siebie.

[3:46] - Ale co się dzieje z ludźmi w zbiorniku do floatingu?


[3:51] - To może być pierwszy raz w Twoim życiu, abyś mógł spokojnie być sam na sam ze sobą, skupić się na własnych myślach. To miejsce, gdzie nie masz kogo gonić, jesteś sam we własnym świecie.

Moja babcia kiedyś powiedziała, że dzieci rosną, kiedy śpisz, babcia zapewne nie wiedziała, co obecne badania wykazały, że w nocy, w trakcie głębokiego snu hormon wzrostu jest uwalniany.
Podobnie jest, gdy nasze ciało jest w spoczynku, gdzie uwalniane są te substancje, które leczą nasze ciało, następuje przywrócenie równowagi, naprawy szkód. Podczas floatingu można doznać głębokiego snu, aby się zrelaksować z korzyścią dla organizmu, a wtedy systemy lecznicze mogą być aktywowane.

Tłumaczenie Angielski / -Polski Roksana Michalczyk

tłumaczenie na angielski

[0:16] - Floating is more than an alternative treatment. The method has been examined by scientists worldwide. One of them is Anette Kjellgren, associate professor of psychology at the University of Karlstad. She began studying the flotation in 1997 and together with her research colleagues presented two dissertations and published about 25 scientific papers.

[0:40] - A total of around 2,000 people have gone through some form of treatment and hence perhaps 500 people who have gone long treatment series with the 10-12-15 treatments. Some have up to 30-40 treatments.

[0:55] - The results you come up with, are they credible?

[0:59] -Absolutely.  And they are credible not only because we have a study that says that you are feeling better but we have done so many studies with many different instruments, with many different tests, many different approaches. All studies made speak the same language which is to floating are an effective method to reduce muscle tension, pain in back and neck. That's what we have concentrated on. Then it's also good for you will also reduce your stress so you get less anxiety, you have less depression, you will be happier, you get better sleep at night and, as a side effect, pain patients take less drugs and drinking less alcohol.

[1:40] - In any form of treatment is an element of placebo, thus the impact is partly due to expectations and not the treatment itself. How much is the placebo of the floating effects?

[1:52] - This is a very interesting question, because in all types of medical treatment and you have always a large part of the placebo. I would not call it imagination  for it implies that it would be stupid  in some way, without the body, the brain works in order to obtain an analgesic effect only to such as a nurse comes and gives you a pain relieving spray. You can get pain relief in medical care before the morphine even reaches your brain. Or other types; antidepressant drug treatment, perhaps nearly half are so-called placebo effect, so it’s there alright.

We have studied the placebo effect a lot in the floating tank, we have made various experiments to see how much we believe is placebo? And to our surprise, we discovered that there seems to be very little placebo effect with floating. We have investigated different types of environments; you look around here so it's very dull, white, bare walls. We have tried with lively colors, with strange music, different attire to reception staff, on a variety of information to participants, different expectations among participants. We have turned and twisted in all we can think of - there are no differences.

We have let people come and float, or people have come and float and got lot more attention, all to simulate or make / pretend it's an extra treat as there is time - we find no differences. So we may say that, to our surprise, seems to float the idea to be quite free from placebo. This means you do not need to believe in something, you do not expect anything for it to work. Lie down in the tank, float, relax, it happens all by itself.

[3:46] - But what is happening to people in a floatation tank?

[3:51] - I think you may have for the first time in your life, if you live a normal, busy life and  get the chance to spend time with yourself. For you to think your own thoughts, you may feel your own feelings and you do not have any interference, you are offline, there is no one chasing you, you put a parenthesis around everyday life, you have to be alone. Your body will look after itself; you're in your own world.

My grandmother once said that children grow when they sleep, and grandmother probably did not know what current research has shown that it is at night, it is during deep sleep that growth hormone is released. The same is when our body is resting, then it will spread these substances that heal our body, which is restoring, repairing the damage and of course, you will not rest when your body wears a lot harder. Here you get into deep sleep, you will wind down and it is clear that it is favorable. The body's healing systems can be activated.

Translation Swedish/English Stefan Gerleman Restingwell.com

 

 

Joe Rogan Nieustraszeni (reality show), USA